Vonfram Trioxide

Vonfram Trioxide hình ảnh

Vonfram Trioxide , còn được gọi là oxit vonfram hoặc anhydride tungstic, WO3, là một hợp chất hóa học có chứa oxy và vonfram kim loại chuyển tiếp. Nó thu được như là một trung gian trong việc thu hồi vonfram từ khoáng sản của nó. Quặng vonfram được xử lý bằng kiềm để tạo ra WO3. Phản ứng tiếp theo với khí carbon hoặc hydro làm giảm vonfram trioxide thành kim loại nguyên chất.

WO3 + 3H2 → W + 3H2O
2WO3 + 3C → 2W + 3CO2

Vonfram trioxide xuất hiện tự nhiên dưới dạng hydrat, bao gồm các khoáng chất: tungstite WO3 · H2O, meymacite WO3 · 2H2O và hydrotungstite (có cùng thành phần với meymacite, tuy nhiên đôi khi được viết là H2WO4). Những khoáng chất này rất hiếm đến khoáng chất vonfram thứ cấp rất hiếm.

Chuẩn bị
Vonfram trioxide có thể được điều chế theo nhiều cách khác nhau. CaWO4, hoặc scheelite, được phép phản ứng với HCl để tạo ra axit tungstic, phân hủy thành WO3 và nước ở nhiệt độ cao.